Тел./факс: +38-044-278-8538
www.narda.org.ua, info@narda.org.ua
© Асоціація агенцій регіонального розвитку України. Усі права застережено.


"ЗАРЕЄСТРОВАНО"
Міністерством юстиції України
“ 2 ” серпня 2003 р.
Свідоцтво № 1666

 

"ЗАТВЕРДЖЕНО"
Загальними Зборами Всеукраїнської спілки громадських організацій
"Асоціація агенцій регіонального розвитку України"
Протокол № 2/2004
від 23 березня 2004 р.

 

Взято до відома із змінами та доповненнями “17”  червня  2003 р.
Заступник Міністра
М.М.Шупеня

 

 

Зміни та доповнення внесені Загальними Зборами членів Асоціації 23 березня 2004 р.

 СТАТУТ
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СПІЛКИ
ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
"АСОЦІАЦІЯ АГЕНЦІЙ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ"

 Київ – 2004 р.


1. Загальні положення.

1.1.          Всеукраїнська спілка громадських організацій "Асоціація агенцій регіо­нального розвитку України" (далі за текстом – СПІЛКА) є всеукраїнсь­кою спілкою громадських організацій, створеною громадськими організа­ціями для спільної реалізації прав і свобод, а також для виконання мети і завдань передбачених цим Статутом.

1.2.          СПІЛКА є добровільним об'єднанням громадських організацій для задо­волення та захисту своїх законних соціальних, економічних, творчих, та національно-культурних, інтересів.

1.3.          СПІЛКА є добровільним об'єднанням громадських організацій.

1.4.          Повне найменування СПІЛКИ українською мовою – Всеукраїнська спілка громадських організацій "Асоціація агенцій регіонального розвитку Укра­їни".

1.5.          Скорочене найменування СПІЛКИ українською мовою – ВСГО "Асоціа­ція агенцій регіонального розвитку України".

1.6.          СПІЛКА здійснює свою діяльність згідно Конституції України, чинного законодавства, та цим Статутом.

1.7.          СПІЛКА створюється і діє на основі добровільності, рівноправності своїх членів, самоврядування, законності та гласності. СПІЛКА вільна у виборі напрямів своєї діяльності. Обмеження діяльності СПІЛКИ може встанов­люватись тільки Конституцією та законами України.

1.8.          На працівників виконавчих органів СПІЛКИ поширюється законодавство про працю, соціальне забезпечення і соціальне страхування.

1.9.          Втручання державних органів та службових осіб у діяльність СПІЛКИ, так само як і втручання СПІЛКИ у діяльність державних органів, службо­вих осіб та у діяльність інших об'єднань громадян, не допускається, крім випадків, передбачених законом.

1.10.     СПІЛКА має право на добровільних засадах засновувати або вступати в СПІЛКИ (союзи, асоціації тощо), утворювати блоки та коаліції, укладати угоди про співробітництво і взаємодопомогу.

1.11.     СПІЛКА має право засновувати або вступати в міжнародні громадські (неурядові) організації, утворювати міжнародні асоціації об'єднань грома­дян, підтримувати прямі міжнародні контакти і зв'язки, укладати відпо­відні угоди, а також брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов'язанням України.

1.12.     СПІЛКА є юридичною особою з моменту її державної реєстрації в Міні­стерстві юстиції України, веде самостійний баланс, має рахунки в установах банку, в тому числі валютні, печатку із своєю назвою та символікою, штампи, бланки, а також іншу атрибутику та сим­воліку, зразки яких затверджуються Правлінням СПІЛКИ. Символіка реє­струються у встановленому законом порядку.

1.13.     СШЛКА має право укладати договори, набувати майнових та особистих немайнових прав та обов'язків, бути позивачем та відповідачем у суді, арбітражному та третейському суді.

1.14.     СПІЛКА не несе відповідальність за зобов'язаннями своїх членів, а його члени не несуть відповідальності за зобов'язаннями СПІЛКИ, якщо інше не передбачено окремими угодами.

1.15.     СПІЛКА не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, а держа­ва не несе відповідальності за зобов'язаннями СПІЛКИ.

1.16.     СПІЛКА може здійснювати господарську та іншу комерційну діяль­ність шляхом створення госпрозрахункових установ та організацій із статусом юридичної особи, засновувати підприємства в порядку, вста­новленому законодавством.

1.17.     СПІЛКА має право одержувати кредити, гранти, пожертвування від україн­ських та іноземних фізичних та юридичних осіб і використовувати одержані кошти на статутну діяльність.

1.18.     СПІЛКА поширює свою діяльність на територію України.

1.19.     Місцезнаходження СПІЛКИ: Україна, м. Київ, вул. Димитрова, 14-Б.

 

2. Завдання та мета діяльності Спілки.

2.1.          Метою СПІЛКИ є сприяння задоволенню та захисту законних соціальних, економічних, творчих, та національно-культурних інтересів своїх членів.

2.2.          Основними завданнями діяльності Спілки є:

·        сприяння створенню сприятливих умов для прискорення соціально-еко­номічного розвитку міст і регіонів України, підвищенню їх конкуренто­спроможності та ефективному використанню їх внутрішнього та зовніш­нього потенціалу.

·        сприяння формуванню і гармонізації стратегій розвитку держави, міст та регіонів України;

·        сприяння заохоченню та використанню соціальних і економічних ініціа­тив на місцях;

·        сприяння впровадженню політики розвитку регіонів та місцевого само­врядування;

·        сприяння ефективному залученню державних ресурсів та зарубіжних ін­вестицій для створення, підтримки і розвитку підприємництва, екологічно безпечних високотехнологічних і наукомістких виробництв;

·        сприяння розробці та впровадженню методик реформування, перебудови і конверсії неефективних виробництв різних галузей, особливо сільського господарства.

2.3.          Діяльність СПІЛКИ забезпечується в установленому порядку шляхом:

·        координації спільних дій СПІЛКИ з центральними та місцевими виконав­чими органами влади в розробці і впровадженні програм та проектів роз­витку міст та регіонів України;

·        участі в розробці та впровадженні проектів соціально-економічного роз­витку міст та регіонів України, або загальнодержавних проектів соціаль­но-економічного розвитку;

·        формування та підтримки корпоративних стандартів якості діяльності членів СПІЛКИ;

·        інформаційного та методичного забезпечення діяльності членів СПІЛКИ;

·        створення видавництв та друкованих засобів масової інформації, радіо, телевізійних програми, телеканалів (при наявності ліцензій).

2.4.          СПІЛКА може:

·        виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і не­майнові права;

·        представляти і захищати свої законні Інтереси та законні інтереси своїх членів у державних та громадських органах;

·        ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об'єднання гро­мадян, надавати допомогу в їх створенні;

·        одержувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і зав­дань;

·        вносити пропозиції до органів влади і управління;

·        розповсюджувати інформацію і пропагувати свої ідеї та цілі;

·        засновувати засоби масової інформації.

 

3. Членство в Спілці.

3.1.          Членами СПІЛКИ можуть бути громадські організації Укра­їни, які визнають Статут СПІЛКИ, дотримуються його вимог і своєчасно сплачують вступні та членські внески, розмір яких визначає Правління СПІЛКИ. Права членів СПІЛКИ здійснюють їх уповноважені представ­ники.

3.2.          Прийом у члени здійснюється Правлінням СПІЛКИ на підставі письмової заяви.

3.3.          Положення про вступ до СПІЛКИ приймається Правлінням СПІЛКИ.

3.4.          Припинення членства в СПІЛЦІ можливе:

·        за власним бажанням члена СПІЛКИ на підставі його письмової заяви;

·        за рішенням Зборів СПІЛКИ, прийнятим більшістю голосів щодо членів, які грубо порушили Статутні положення СПІЛКИ або самоусунулись від участі в її діяльності.

3.5.          Члени СПІЛКИ співпрацюють із СПІЛКОЮ шляхом виконання Статут­них завдань, заходів, що проводить СПІЛКА та за дорученням її керівних органів.

3.6.          При виключенні або самостійному виході із членів СПІЛКИ вступні та членські внески не повертаються.

 

4. Права і обов'язки членів Спілки.

4.1.          Члени СПІЛКИ мають право:

·        брати участь у заходах, що здійснюються СПІЛКОЮ;

·        вносити пропозиції до керівних та виконавчих органів СПІЛКИ з питань, що пов'язані з його діяльністю;

·        обирати та бути обраним до керівних органів СПІЛКИ;

·        отримувати інформацію про діяльність СПІЛКИ;

·        вийти з членів СПІЛКИ у будь-який час за власним бажанням без повер­нення вступного та членського внесків.

4.2.          Члени СПІЛКИ зобов'язані:

·        дотримуватися вимог Статуту та інших рішень СПІЛКИ;

·        брати активну участь у статутній діяльності СПІЛКИ, сплачувати вступ­ний внесок та своєчасно сплачувати членські внески;

·        виконувати рішення керівних та контролюючих органів СПІЛКИ в межах їх компетенцій.

4.3.          Члени СПІЛКИ забезпечують на добровільних засадах фінансування про­грам СПІЛКИ.

 

5. Організаційна побудова і управління.

5.1.          Вищим органом СПІЛКИ є Загальні Збори членів СПІЛКИ. Загальні Збо­ри скликаються не рідше одного разу на рік. Рішення про скликання чер­гових Загальних Зборів приймається Правлінням, а позачергових – Прав­лінням, Президентом, або на вимогу не менше як половини членів СПІЛКИ.

Рішення Правління про скликання Загальних Зборів, проект порядку ден­ного оголошуються членам СПІЛКИ не пізніше як за 1 місяць до дати проведення Загальних Зборів.

5.2.          Загальні Збори СПІЛКИ:

·        затверджують Статут СПІЛКИ, вносять зміни та доповнення до нього;

·        визначають основні напрями діяльності СПІЛКИ, розглядають і затвер­джують довгострокові програми діяльності СПІЛКИ;

·        затверджують рішення Правління про прийняття в члени СПІЛКИ, при­ймають рішення про виключення із членів СПІЛКИ;

·        затверджують рішення Правління про утворення (ліквідацію) представ­ництв, відділень;

·        обирають Правління СПІЛКИ;

·        обирають Ревізійну комісію і затверджують положення про неї;

·        розглядають та затверджують звіт Правління, Ревізійної комісії;

·        затверджують річний бюджет СПІЛКИ;

·        приймають рішення про реорганізацію або ліквідацію СПІЛКИ;

·        приймають інші рішення з усіх питань діяльності СПІЛКИ.

5.3.          Рішення про ліквідацію та реорганізацію СПІЛКИ, затвердження її Стату­ту та внесення змін і доповнень до нього, є виключною компетенцією Загальних Зборів і приймаються більшістю голосів але не менше 2/3 дійс­них членів СПІЛКИ.

З інших питань Загальні Збори приймають рішення простою більшістю голосів.

5.4.          Рішення приймають відкритим або таємним голосуванням. Таємне голо­сування проводиться на вимогу 1/3 повноважених представників дійсних членів СПІЛКИ.

5.5.          Загальні Збори правомірні приймати рішення, якщо в їх роботі прийма­ють участь не менше половини загальної чисельності дійсних членів СПІЛКИ.

5.6.          Правління СПІЛКИ.

У період між засіданнями Загальних Зборів вищим органом СПІЛКИ є Правління, яке приймає рішення з усіх питань, що не входять у виключну компетенцію Загальних Зборів.

Рішення про скликання Правління, порядок денний, дату проведення при­ймає Президент, про що оголошується не пізніше як за 10 днів до його засідання. При необхідності, за згодою членів Правління, засідання може бути скликане в коротший термін. Правління також скликається на вимо­гу 1/3 членів Правління

5.7.          Формування Правління.

Кількісний та персональний склад Правління затверджується Загальними Зборами. До складу Правління входять:

·        Президент;

·        Перший Віце-президент;

·        Члени правління;

Правління, в разі необхідності може вибирати з числа членів Правління наступних Віце-Президентів по напрямкам діяльності, які діють на під­ставі Положення, що затверджується Правлінням більшістю голосів.

5.8.          Термін повноважень членів Правління – 3 роки.

5.9.          Правління СПІЛКИ:

·        обирає Президента СПІЛКИ та Першого Віце-президента. Рішення приймається відкритим або таємним голосуванням. Таємне голосування проводиться на вимогу 1/3 членів Правління;

·        Затверджує кандидатуру Виконавчого директора;

·        виступає від імені СПІЛКИ з основних питань діяльності в його відноси­нах з центральними органами державної влади, державними установами, громадськими та іншими організаціями;

·        формує основні напрями роботи та програму діяльності СПІЛКИ;

·        звітує про свою діяльність перед Загальними Зборами СПІЛКИ;

·        вирішує поточні питання діяльності СПІЛКИ;

·        приймає рішення про дату проведення чергового засідання Загальних Зборів СПІЛКИ, про порядок денний;

·        приймає рішення про утворення і ліквідацію комісій та інших структур­них підрозділів і робочих органів СПІЛКИ, затверджує положення про них. кандидатури їх керівників, їх структуру та кошторис витрат на їх утримання;

·        затверджує структуру Виконавчої дирекції та положення про неї і кошто­рис витрат на її утримання;

·        приймає рішення про заснування засобів масової інформації та про участь у створенні інших громадських неприбуткових організацій, фондів, а та­кож суб'єктів підприємницької діяльності;

·        приймає рішення про придбання часток (паїв) акцій суб'єктів підприєм­ницької діяльності;

·        у випадках, передбачених законодавством, приймає рішення про достро­кове припинення повноважень Президента;

·        затверджує Положення про Спостережну Раду та інші структурні підроз­діли СПІЛКИ з дорадчими чи контролюючими функціями, які можуть бути делеговані їм для виконання Статутних завдань;

·        затверджує Інструкцію про порядок сплати вступного та членського вне­сків для членів СПІЛКИ та щорічного внеску для асоційованих членів;

5.10.      Засідання Правління вважається правомірним, якщо в його роботі беруть участь більше половини його членів. Рішення Правління приймається більшістю голосів його членів, присутніх на засіданні.

Засідання проводиться у разі необхідності, але не рідше одного разу в квартал.

5.11.      Ревізійна комісія СПІЛКИ:

Ревізійна комісія обирається Загальними Зборами в кількості не менше 3 чоловік.

Ревізійна комісія підзвітна тільки Загальним Зборам СПІЛКИ. Ревізійна комісія діє на підставі Положення, що затверджується Загальними Збора­ми. Ревізійна комісія за дорученням Загальних Зборів може виконувати інші функції.

Голова Ревізійної комісії має право брати участь у засіданні Правління з правом дорадчого голосу.

5.12.      Президент СПІЛКИ представляє інтереси СПІЛКИ в органах законодав­чої і виконавчої влади, у відносинах з установами та організаціями, гро­мадськими організаціями та їх об'єднаннями, міжнародними та зарубіж­ними організаціями. В своїй роботі Президент керується цим Статутом, рішеннями Загальних Зборів і Правління СПІЛКИ.

Президент СПІЛКИ обирається Правлінням з числа членів Правління від­критим або таємним голосуванням, якщо за таємне голосування вислови­лись 1/3 членів Правління. Рішення про обрання або звільнення з посади Президента вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на засіданні Правління.

Президент обирається строком на 3 роки. Питання про дострокові переви­бори Президента може бути поставлено самим Президентом або Правлін­ням.

Президент проводить діяльність на громадських засадах.

Президент СПІЛКИ:

·        організовує роботу Правління та виконання рішень Загальних Зборів, Правління;

·        скликає Правління, організовує підготовку матеріалів на засідання За­гальних Зборів, Правління;

·        підписує рішення Загальних Зборів, Правління, підписує договори, угоди та інші документи СПІЛКИ;

·        вносить кандидатури на посаду Першого Віце-президента та Виконавчого директора;

5.13.   Перший Віце-президент:

·        обирається  Правлінням із числа членів Правління за пропозицією Президента строком на 3 роки.

·        діє на підставі Положення, що затверджується Правлінням.

·        за дорученням Президента, виконує його обов’язки у випадку відсутності Президента.

5.14.      Виконавчий директор.

Виконавчий директор призначається Правлінням за пропозицією Президента строком на 3 роки.

5.15.      Виконавчий директор СПІЛКИ є розпорядником коштів СПІЛКИ, керівником виконавчих органів СПІЛКИ, координатором науково-методичних, кон­сультаційних і розпорядчих органів і структур СПІЛКИ, організацій, фон­дів, підприємств, засобів масової інформації, засновником яких є СПІ­ЛКА, а також очолює Виконавчу дирекцію СПІЛКИ.

5.16.      Питання про дострокове припинення повноважень Виконавчого директора може бути поставлене Президентом або Правлінням СПІЛКИ.

5.17.      Виконавча дирекція:

Виконавчу дирекцію очолює Виконавчий директор СПІЛКИ.

Виконавча дирекція є виконавчим і розпорядчим органом СПІЛКИ.

Виконавча дирекція утворюється за рішенням Правління і діє на підставі Положення, що затверджується Правлінням.

Структура Виконавчої дирекції, кошторис витрат на її утримання затвер­джуються Правлінням.

 

 6. Джерела надходження і порядок використання коштів та майна СПІЛКИ, порядок звітності, контролю, здійснення господарської діяльності.

6.1.          СПІЛКА має у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення його статутної діяльності.

6.2.          СПІЛКА набуває право власності на кошти та інше майно:

·        передане йому засновниками;

·        членами або державою;

·        набуте від вступних та членських внесків;

·        пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організація­ми;

·        придбане за рахунок власних коштів;

6.3.          СПІЛКА має право на майнові та грошові надходження від діяльності госпрозрахункових установ і організацій, заснованих СПІЛКОЮ.

6.4.          Внески до СПІЛКИ можуть здійснюватися грошима, матеріальними цін­ностями, роботами та послугами шляхом передачі СПІЛКИ відповідних коштів, майна, надання послуг.

6.5.          Кошти СПІЛКИ знаходяться у її повному розпорядженні та використову­ються для виконання його статутних завдань.

6.6.          СПІЛКА, створені нею підприємства та госпрозрахункові організації мо­жуть мати у власності рухоме та нерухому майно, грошові кошти, акції.

6.7.          СПІЛКА самостійно встановлює розмір та форму використання коштів. Структури та кошторис використання коштів розробляються Дирекцією і затверджуються Загальними Зборами.

6.8.          СПІЛКА, створені нею госпрозрахункові установи та організації, ведуть оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструють­ся в органах державної податкової адміністрації та вносять до бюджету платежі у порядку і розмірах, встановлених чинним законодавством.

7. Внесення змін і доповнень до Статуту Спілки.

7.1.          Внесення змін та доповнень у цей Статут відбувається на підставі рішень Загальних Зборів членів СПІЛКИ.

7.2.          Зміни і доповнення до Статуту СПІЛКИ реєструються відповідно до чинного законодавства України.

 

8. Порядок припинення діяльності Спілки, вирішення майнових питань, пов'язаних із її ліквідацією.

8.1.          Припинення діяльності СПІЛКИ відбувається шляхом:

·        реорганізації;

·        ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску).

8.2.          Реорганізація СПІЛКИ проводиться на підставі рішення Загальних Зборів членів СПІЛКИ, якщо за таке рішення проголосувало більше двох третин присутніх на Загальних Зборах.

8.3.          В разі реорганізації СПІЛКИ до правонаступника (правонаступників) пе­реходить сукупність всіх прав та обов'язків СПІЛКИ.

8.4.          Ліквідація СПІЛКИ шляхом саморозпуску відбувається на підставі рі­шення Загальних Зборів членів СПІЛКИ.

8.5.          Ліквідація СПІЛКИ шляхом примусового розпуску здійснюється Консти­туційним Судом України, відповідно до чинного законодавства України і цього Статуту.

8.6.          У випадку ліквідації СПІЛКИ створюється ліквідаційна комісія, яка діє в складі і за порядком, визначеним Загальними Зборами СПІЛКИ або органом, який є ініціатором ліквідації.

З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять всі повно­важення по управлінню справами СПІЛКИ. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно СПІЛКИ, виявляє його дебіторів і кредиторів та розрахо­вується з ними, вживає заходів щодо сплати боргів, складає ліквідаційний баланс та дає його на затвердження Загальних Зборів.

8.7.          Кошти і майно СПІЛКИ, в разі її ліквідації, після сплати всіх обов'язко­вих виплат не можуть бути розподілені між членами СПІЛКИ, а повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або за­раховані до доходу бюджету.

8.8.          Майно, надане СПІЛЦІ у тимчасове користування її членами, повертаєть­ся в натуральній формі без винагороди.