АСОЦІАЦІЯ АГЕНЦІЙ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
NATIONAL ASSOCIATION OF REGIONAL DEVELOPMENT AGENCIES
 
Розширений пошук
 
   Головний ЗаголовокУкраїнськаАнглійськаДомашня СторінкаКарта СайтуПошукКонтактна інформація
 Головне Меню
 Новини
 ЄС модернізує Спільну аграрну політику
21.11.2007   ЄС модернізує Спільну аграрну політику
20 листопада Європейська Комісія оприлюднила спеціальне Повідомлення, спрямоване на аналіз досягнень реформи Спільної аграрної політики ЄС та шляхів її подальшої модернізації. У такий спосіб Комісія прагне здійснити своєрідний „медичний огляд” (Health Check) стану Спільної аграрної політики ЄС (САП), що від 2003 року переживає наймасштабнішу реформу за всю свою історію.
За словами Маріанн Фішер Бьоль, Європейського Комісара у справах аграрної політики та розвитку сільської місцевості, здійснення „медичного огляду” стану європейської аграрної політики „аж ніяк не означає, що пацієнт хворий”. Радше, це регулярний аналіз, який має засвідчити, „в який спосіб ми можемо адаптувати Спільну аграрну політику нинішнього ЄС, що охоплює 27 держав, до викликів світу, що так швидко змінюється”, - додала Комісар.
Серед ініціатив Комісії – спрощення механізмів надання субсидій європейським фермерам та подальше від’єднання обсягу субсидій від обсягів продукції, що її виробляє аграрне підприємство; поступове зменшення обсягів підтримки для великих ферм, що комфортно відчувають себе на ринку; перегляд списку вимог, що їх має виконати фермер для отримання допомоги від ЄС, і зокрема наголос на дотриманні екологічних норм та стандартів якості води і продуктів харчування.
Також Комісія пропонує надалі скеровувати кошти Спільної аграрної політики не так на пряму фінансову підтримку аграрних господарств, як на цілі стратегічного розвитку сільської місцевості (rural development).
Крім цього, у документі міститься пропозиція скасувати норми, що не відповідають нинішнім викликам аграрної політики, зокрема зняти вимогу тримати певну кількість земель під паром та скасувати квотування різних типів сільськогосподарської продукції.
Спільна аграрна політика (САП) була започаткована від найперших етапів європейської інтеґрації. У межах САП Європейська Комісія забезпечувала європейських фермерів системою субсидій, встановлювала рівень цін на сільськогосподарську продукцію, визначала квоти на виробництво певних типів продукції, викупала нереалізовані залишки врожаю та захищала виробників системою зовнішніх тарифів.
Обсяг субсидій, що надавалися європейським фермерам, безпосередньо залежав від обсягів виробництва (що більше продукції – то вищі субсидії), що зменшувало роль ринкових механізмів у функціонуванні сільського господарства ЄС.
У червні 2003 року міністри сільського господарства держав-членів ЄС ухвалили пакет реформування європейської Спільної аграрної політики. Одним із центральних елементів реформи було скасування залежності обсягу субсидії ЄС від обсягу продукції, що її виробляє фермер.
З одного боку, реформа змушуватиме фермерів орієнтуватися безпосередньо на потреби ринку. З другого боку, субсидії ЄС орієнтуватимуться на підтримку якості європейської сільськогосподарської продукції, зокрема на зміцнення екологічних стандартів, норм безпечності продуктів харчування та якості питної води. Реформа, розпочата 2003 року, є багаторівневим та багаторічним процесом.
Нинішній „медичний огляд” спільної аграрної політики спрямований на подальшу раціоналізацію політики ЄС, що здійснюватиметься у рамках реформи 2003 року. Оприлюднивши нинішнє Повідомлення, Європейська Комісія оголосила про початок піврічних консультацій, за результатами яких вона вироблятиме конкретні законодавчі пропозиції. >>> докладніше
ЕС модернизирует Общую сельскохозяйственную политику.
20 ноября Европейская Комиссия опубликовала Сообщение, направленное на анализ достижений реформы Общей сельскохозяйственной политики ЕС и путей ее дальнейшей модернизации. Таким образом Комиссия стремится к осуществление своеобразного «медицинского обзора» (Health Check) состояния Общей сельскохозяйственной политики ЕС (ОСП), которая с 2003 года переживает самую масштабную реформу за всю свою историю.
По словам Марианн Фишер Бёль, Европейского Комиссара по вопросам аграрной политики и развития сельской местности, осуществление «медицинского обзора» состояния европейской сельскохозяйственной политики «ни в коей мере не означает, что пациент болен». Скорее, речь идет о регулярном анализе, который покажет, «каким образом мы можем адаптировать Общую сельскохозяйственную политику нынешнего ЕС, охватывающего 27 государств, к вызовам изменяющегося мира», - добавила Комиссар.
Среди инициатив Комиссии – упрощение механизмов предоставления субсидий европейским фермерам и дальнейшее разъединение размеров субсидий от объемов продукции, произведенной аграрным предприятием; постепенное уменьшение объемов поддержки для больших ферм, комфортно чувствующих себя на рынке; пересмотр списка требований, которые фермер должен выполнить для получения помощи от ЕС, с акцентом на соблюдении экологических норм, стандартов качества воды и продуктов питания.
Также Комиссия предлагает направлять средства Общей сельскохозяйственной политики не столько на прямую финансовую поддержку аграрных предприятий, сколько на цели стратегического развития сельской местности (rural development).
Кроме этого, в документе содержится предложение отменить нормы, не соответствующие нынешним вызовам аграрной политики, в частности упразднить требование держать определенное количество земель под паром и отменить квотирование разных типов сельскохозяйственной продукции.
Общая сельскохозяйственная политика (ОСП) была инициирована на начальных этапах европейской интеграции. В рамках ОСП Европейская Комиссия обеспечивала фермеров системой субсидий, устанавливала уровень цен на сельскохозяйственную продукцию, определяла квоты на производство определенных типов продукции, скупала нереализованные остатки урожая и защищала производителей системой внешних тарифов.
Размеры субсидий, предоставляемых европейским фермерам, непосредственно зависели от объемов производства (чем больше продукции – тем выше субсидии), что уменьшало роль рыночных механизмов в функционировании сельского хозяйства ЕС.
В июне 2003 года министры сельского хозяйства государств-членов ЕС одобрили пакет реформирования европейской Общей сельскохозяйственной политики. Одним из центральных элементов реформы было упразднение зависимости размеров субсидий от объема продукции, произведенной фермером.
С одной стороны, реформа побуждает фермеров непосредственно ориентироваться на нужды рынка. С другой стороны, субсидии ЕС будут ориентироваться на поддержку качества европейской аграрной продукции, в частности на укрепление экологических стандартов, норм безопасности продуктов питания и качества питьевой воды. Реформа, начатая в 2003 году, является многоуровневым и многолетним процессом.
Нынешний «медицинский обзор» Общей сельскохозяйственной политики направлен на дальнейшую рационализацию политики ЕС, осуществляемую в рамках реформы 2003 года. Опубликовав нынешнее Сообщение, Европейская Комиссия объявила о начале шестимесячных консультаций, по результатам которых она будет разрабатывать конкретные законодательные предложения для дальнейшей модернизации европейской ОСП.
www.narda.org.ua
 Реєстрація

 Підписка
 
 Стратегічні програми ААРРУ

 Запровадження сучасної державної регіональної політики в Україні
 Розвиток всеукраїнської мережі експертів та фахівців з регіонального розвитку
 Pозроблення і впровадження нової моделі агенції регіонального розвитку
 Залучення іноземних інвестицій в регіони
 Розвиток малого та середнього бізнесу в Україні
 Розвиток сільських територій

 Регіональний розвиток у ЄС

ААРРУ активно відслідковує важливі новини і події у регіональному розвитку Європейського Союзу

Новини регіонального розвитку в Європейському Союзі

Глосарій основних термінів Європейського Союзу

ГЛОСАРІЙ українською і англійською мовами

 Географія відвідувачів сайту
Locations of visitors to this page